Bibliografia

Zbiór przedstawionych źródeł jest wciąż uzupełniany o nowe pozycje. Poniżej znajdują się najważniejsze opracowania dotyczące prasy wydawanej podczas powstania. Niecierpliwych, a chcących rozszerzyć swą wiedzę czytelników, odsyłamy do zbiorów BN; w szczególności Bibliografii Powstania Listopadowego oraz Wojny Polsko Rosyjskiej 1830-1831 Władysława Tokarza.

Źródła

AGAD

Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-31
32a Dyskusja wokół sprawy wykorzystania prasy w służbie rządowej propagandy.
99 cd. Dyskusji nad problemem prasy rządowej oraz organizacji opinii publicznej
631 Akta dotyczące „Gazety niemieckiej”.
642 W sprawie organizacji sieci placówek przekazu informacji.
647 Dyskusja wokół urzędowości „Dziennika Powszechnego Krajowego” oraz organizacji pisma dla zagranicy.

Gazety

W większości dostępne w BN (czytelnia mikrofilmów), a od niedawna także na stronach eBUW

 1. Dziennik Gwardii Honorowej
 2. Dziennik Powszechny Krajowy od 242 do 246 nr Dziennik Narodowy
 3. Dziennik Warszawski  do 1829 r.
 4. Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego od 30 XII 1830 r. Korespondent Warszawski
 5. Gazeta Narodowa, czyli Zakroczymska
 6. Gazeta Polska
 7. Gazeta Warszawska
 8. Kronika Emigracji Polskiej
 9. Kurier Polski
 10. Kurier Warszawski
 11. L’Echo de la Pologne następnie Le Messagener Polonais
 12. Merkury
 13. Niepodległość
 14. Nowa Polska
 15. Pamiętnik Emigracji
 16. Patriota
 17. Polak sumienny
 18. Orzeł Biały i Pogoń
 19. Szczerbiec
 20. Szpieg  Patriota
 21. Tandeciarz
 22. Wolny Polak
 23. Warschauer Zeitug
 24. Zjednoczenie

Źródła drukowane dotyczące dzienników

 1. Dzierożyński  Damas, Rzecz o wolności druku pod względem prawnym, Warszawa, 1831.
 2. Dekret J.,  Początek uwag nad duchem dziennika Nowa Polska, dziełko z wydania warszawskiego pod napisem Hola!, Kraków, 1831
 3. W. Krasiński „Odkrycie prawd politycznych dla użytku monarchów, ministrów, rządów i arystokratów, cz. I, Warszawa 1831 r.

Opracowania dotyczące dzienników

 1. Bar Adam, Prasa powstania listopadowego, Kraków, 1930.
 2. Barszczewska, A. Polityka społeczna Władz rządowych w powstaniu listopadowym, w: Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne,
 3. Bar Adam, Przedlistopadowy romantyzm a polityka (Kraków, 1930).
 4. Chałasiński,  Dziennikarstwo i publicystyka Warszawy, a nurty ideologiczne i ruch społeczne XVIII i XIX w. w Kultura i Społeczeństwo 1971, nr 4, s. 29-60.
 5. Gąsiorowska Natalia, Wolność druku Królestwa Kongresowego 1815-1830, Warszawa 1916.
 6. Gzella Grażyna, W kręgu prasy : (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość) : zbiór artykułów, 1999.
 7. Eile Henryk, Prasa warszawska przed stu laty i współczesna jej ocena, Warszawa, 1929.
 8. Eile Henryk, Rok 1830 : [wojsko, prasa, sprawy polityczne, oświata, nauka, literatura, sztuka, muzyka, teatr, sprawy ekonomiczne, komunikacyjne, społeczne, wynalazki, zabawy, czasy i ludzie, powstanie], Warszawa, 1930.
 9. Eile Henryk, Cenzura w okresie powstania listopadowego w: Gazeta Administracji i Policji Państwowe, 1931, nr 4
 10. Natalia Gąsiorowska, Wolność druku w Królestwie Kongresowym : 1815-1830, Warszawa, 1916.
 11. Jaeger  Marek, Działalność Propagandowo-Informacyjna Władz Powstańczych, Lublin,  2002.
 12. Jarkowski Stanisław, Prasa warszawska czasu powstania w 1830-1831 r. w: Przegląd graficzny, wydawniczy i papierniczy, 1930 nr 48
 13. Jakubowska Urszula, Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów,Warszawa, Łódź, 1988.
 14. Kraushar Aleksander, Senator Nowosilcow i cenzura za Królestwa Kongresowego : (1819-1829), Kraków, 1911.
 15. Kraushar Aleksander, Wolność druku i dziennikarstwo warszawskie w czasach listopadowych : (1830-1831), Warszawa, 1909.
 16. Kraushar Aleksander Życie potoczne warszawy w  czasach listopadowych : 1830-1831 Warszawa, 1916.
 17. Kraushar Aleksander, Odgłosy powstania listopadowego w dziennikarstwie europejskim z roku 1830, Warszawa, 1910.
 18. Kucharzewski Jan,  Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracyi : Zarys Bibliograficzno – Historyczny, Warszawa, 1911.
 19. Lewinówna Zofia, Kurier Polski, [w:] Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984, t. I, s.
 20.  Łepkowski Tadeusz, Warszawa w postaniu listopadowym. Warszawa 1957.
 21. Łojek Jerzy, Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa, 1982.
 22. Łojek Jerzy, Bibliografia prasy polskiej 1661-1831 / oprac., Warszawa, 1985.
 23. Łojek Jerzy, Poglądy na rolę prasy w piętnastu latach Królestwa Polskiego, Warszawa, 1969.
 24. Łojek  Jerzy Prasa w życiu społeczeństwa polskiego w epoce rozbiorów. [w:] Kwartalnik Historii Prasy Polskiej,  R. 21, nr 3/4 (1982).
 25.  Łojek Jerzy, Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim : 1815 – 1830, Warszawa, 1966.
 26. Łojek  Jerzy,  Zarys historii prasy polskiej w latach 1661-1831, Warszawa, 1982.
 27. Nieć Grzegorz, Jakub Szymkiewicz – „Szlachcic na Łopacie” : satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych”, Kraków, 2006.
 28. Ramotowska F.: Akta władz centralnych powstania 1830/1831 przechowywane w AGAD. Archeion, T. 75: 1983 s. 7-52;
 29. Skowronek Jerzy, Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa 1980.
 30. Skwarczyński Zdzisław, Wiadomości brukowe : wybór artykułów, Wrocław, 2003.
 31. Słomkowska Alina, Dziennikarze warszawscy : szkice z XIX wieku (Warszawa, 1974).
 32. Słomkoska Alina, Prasa rządowa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; 1807-1838,  Warszawa 1969.
 33. Słomkowska Alina, Próby wydawania gazet rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1831. Cz. 1, 1965.
 34. Słomkowska  Alina Próby krajowe i propaganda zagraniczna, w: Roczniki Czasopiśmiennictwa Polskiego, t.5, z.1.
 35. Słomkowska Alina,  Rola „Gazety Polskiej” w okresie powstania listopadowego,Warszawa, 1968.Sternicki, Kształtowanie się tradycji powstańczej i jej akceptacja przez społeczeństwo polskie w latach 1794-1864.  [w] Studia Podlaskie, T. 11 (2001)
 36. Wolert Władysław Szkice z dziejów prasy światowej, Warszawa,  2005.
 37. Jerzy Jarowiecki, Władysław Marek Kolasa Najważniejsze polskie gazety do wybuchu pierwszej wojny światowej w kontekście zabezpieczenia ich dla potomnych (charakterystyka, badania, zasoby). Materiały konferencyjne PAN [dostęp 1 VII 2010], <http://lib.amu.edu.pl/konferencja2/materialy/W.M.Kolasa/kolasa_gazety.pdf>.
 38. Zajewski Władysław, Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831, Warszawa 1930.Zajewski Władysław, Uwagi nad programem ideologicznym lewicy powstańczej 1830-1831, Warszawa 1963.
 39. Zajewski Władysław, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831, Gdańsk, 1967.
 40. W. Zajewski, Wolność druku w okresie władzy Rządu Narodowego w 1831 r. w: Czasopismo Prawno-Historyczne t. XIII 1961 r.
 41. Zajewski Władysław, Zabiegi „Nowej Polski” o detronizację Romanowów w styczniu 1831 r., w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1958, z. 8
 42. Zajewski Własysław, Zagadnienie tajemnicy wojskowej oraz stosunek wodzów naczelnych do prasy postaniu listopadowym w: Studia i materiały do historii wojskowości VII z.1 1967.
 43. Kurjer Warszawski – największy stołeczny „czerwoniak”, [dostęp 7 VII 2010] http://ekurjerwarszawski.pl/historia/varsovia/146/kurjer-warszawski-najwiekszy-stoleczny-czerwoniak.html

Komentarze

komentarze