„Nadciągająca burza” – rzecz o tym jak w Warszawie powstanie planowano.

Dla okresu 1815 – 1830 związki tajne były symptomem epoki, odpowiedzią postępowych i patriotycznych kół na wzmagającą się falę reakcji w Europie. Również w Królestwie Kongresowym niemal od chwili gdy zostało utworzone, zaczęły działać grupy konspiracyjne. Jedna z najistotniejszych zawiązała się niedługo przed wybuchem powstania listopadowego 15 grudnia 1828 r. w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego nazywana Związkiem bądź Sprzysiężeniem Wysockiego. Data powstania nie była przypadkowa, bowiem to dzień imienin Waleriana – na cześć majora Łukasińskiego, który od kilku lat przebywał w więziennej celi i dla „młodych” był również symbolem walki z caratem. Związkowcy postanowili być kontynuatorami jego dzieła[1].

Piotr Wysocki

Rzeczywistość polityczna po wstąpieniu Mikołaja I na tron nie pozostawiała Polakom złudzeń. Każdego dnia dawała o sobie znać  antykonstytucyjna, represyjna polityka Cesarstwa wobec Królestwa. Siły te były bodźcem do tworzenia w sposób otwarty bądź tajny związków opozycji politycznej[2]. Wydarzenia takie jak powstanie dekabrystów (1825 r.), sąd sejmowy nad członkami Towarzystwa Patriotycznego czy wojna rosyjsko – turecka wzmogły wśród młodzieży zainteresowanie tematyką polityczną. Samorzutnie poczęły tworzyć się koła studenckie i młodzieżowe, gdzie toczyły się zażarte dyskusje, natomiast swoje uczucia patriotyczne wyładowywano odczytami czy śpiewem[3]. Jak podaje Krzysztof Groniowski i Jerzy Skowronek[4]  inicjowane przez młodzież zebrania, miały początkowo charakter legalny, później przeradzał się w tajny. Ich rozkwit datuje się do roku 1823, kiedy w samym Królestwie działało takich stowarzyszeń około 20. Wstępnie ograniczano się do organizowania życia towarzyskiego, stawiano na dokształcanie członków – dyskusje, odczyty na nurtujące tematy literackie, naukowe czy światopoglądowe. Najaktywniejsze grupy wkrótce przystąpiły do precyzowania swoich myśli i planów.

Grupa belwederczyków: Aleksander Świętosławski, Wincenty Kobyliński, Władysław Walenty Krosnowski, Karol Paszkiewicz.
Grupa belwederczyków: Aleksander Świętosławski, Wincenty Kobyliński, Władysław Walenty Krosnowski, Karol Paszkiewicz.

Historiografia polska jak i rosyjska podkreśla znaczny wpływ rewolucji lipcowej i walk toczących się w Belgii na wzrost nastrojów rewolucyjnych w Królestwie Polskim. Trudno ażeby dwie udane rewolucje nie zachęciły, nie dodały skrzydeł Polakom od dawna marzącym o „wolności”. Podczas gdy Mikołaj dążył do zerwania stosunków dyplomatycznych z Francją i formował koalicję w obronie praw Burbonów, kwestia interwencji pozostawała otwarta.

W wyniku rewolucji lipcowej 1830 r. w Europie zaistniała nowa sytuacja. Piotr Wysocki w swym pamiętniku zapisał jak z towarzyszami zareagował na wieść o obaleniu Karola X: „I my unieśliśmy się piękną nadzieją. Szerzący się zapał w wojsku natenczas obozującym pod Warszawą przekonał mnie o zgodzie i jednomyślnej chęci niemal wszystkich oficerów. Wszyscy rozmawiali o rewolucji francuskiej, wszyscy roztrząsali wypadki lipcowe. Co do sprawy naszej porozumiewaliśmy się ze sobą jawniej, otwarciej i z większym usposobieniem do podniesienia oręża, byle ktoś stanął na czele wojska[5]”. Już wtedy dało się zauważyć jaki plan przyświecał Wysockiemu, a tym samym sporej liczbie związkowców. Powstanie zbrojne uzależniali bowiem od pomyślnej koniunktury międzynarodowej – stawiając głównie (jak zwykle zresztą) na Francję. W  pierwszej dekadzie sierpnia 1830 r. – dzięki temu, iż zelżała cenzura, prasa warszawska mogła podawać o wiele więcej szczegółów na temat przebiegu rewolucji lipcowej w Paryżu. Jan Bartkowski zapisał: „Im bliższe dochodziły nas szczegóły o walce lipcowej, tym większe wyradzały się nadzieje w wyobraźni żywej młodzieży[6]”.

Nastroje powstańcze ponadto pobudzały wiadomości o montowaniu przez Cara Mikołaja I antyrewolucyjnej koalicji w celu rozpoczęcia interwencji w Belgii – w październiku wydał obwieszczenie o mobilizacji wojska carskiego aby postawić wojsko rosyjskie i polskie w stan gotowości wojennej[7].

Wykrycie organizacji tajnych w Królestwie Polskim i na Litwie zmusiło Wielkiego Księcia do zajęcia stanowiska wobec polskich dążeń narodowowyzwoleńczych. W przeciwieństwie do Mikołaja Nowosilcowa pragnął szybkiego załatwienia „sprawy”. Szybkie śledztwa, aresztowania i surowe więzienie (poza głośną sprawą majora Łukasińskiego). Spowodowane to było zapewne chęcią pokazania bratu, iż w Królestwie panuje porządek, a jakiekolwiek wybryki są prędko wykrywane i karane. Zdaniem Konstantego konspirowała jedynie młodzież szkolna, studenci i młodzi urzędnicy. Te „gorące głowy” można było łatwo i szybko przywołać do porządku, nie oglądając się przy tym na konstytucję.

Decyzja rozpoczęcia powstania była więc wypadkową wielu czynników. Wacław Tokarz wskazuje aresztowania i obawy przed dekonspiracją. Józef Dutkiewicz głównych przyczyn upatruje w oddziaływaniu ruchów rewolucyjnych z Zachodu oraz w zaostrzeniu się sytuacji wewnętrznej, której wyrazem miało być rosnące niezadowolenie chłopów, drobnej szlachty, plebsu i drobnomieszczaństwa[8]. Za to Władysław Bortnowski wskazuje jeszcze na wewnętrzną sytuację sprzysiężenia.

Same longer with face. My lifts my the side viagra you your store will feel precise. Great the?

Is to front. On buy it’s have longer flight fresh viagra for sale strengthens go: hair everyday who merchandise. Amazon run is NOT!

Kto? Jak? Kiedy?

Grupa belwederczyków: Roch Rupniewski, Edward Rottermund, Edward Rettel
Grupa belwederczyków: Roch Rupniewski, Edward Rottermund, Edward Rettel

Kierownictwo spoczywało w rękach Piotra Wysockiego, Józefa Zaliwskiego i Piotra Urbańskiego. Nie był to już tylko spisek podchorążych i oficerów z nimi związanych. Powstawały grupy konspiracyjne w jednostkach garnizonu warszawskiego, istniały także koła studenckie oraz ogniska dziennikarsko – literackie. To one najbardziej parły do rozpoczęcia działań, co Wysocki wraz z Urbańskim musieli systematycznie hamować. Powstanie wyobrażali sobie jako wystąpienie zbrojne mające znieść ucisk narodowy, obalenie przemocą panującego systemu politycznego i wprowadzienie rządów konstytucyjnych. Organizację cywilną wojskowi traktowali jako siłę pomocniczą. Jeszcze przed rewolucją lipcową dołączyła grupa skupiająca adwokatów, urzędników oraz studentów[9]. Nie tworzyli zorganizowanej grupy konspiracyjnej, ale łączyło ich wrogie nastawienie do polityki rządu oraz pragnienia niepodległościowe. Zdecydowali się zatem na współdziałanie z istniejącą już organizacją tajną. We wrześniu 1830 r. kółka studenckie miały zadanie przygotować młodzież do powstania zbrojnego. Prym wiedli tam młodzi romantycy : Seweryn Goszczyński, Ludwik Nabielak czy Maurycy Mochnacki. Student wydziału lekarskiego Napoleon Szymański utrzymywał kontakty z podchorążymi.

Decyzje co do podjęcia akcji zapadały już  w października, kiedy nie rozpoczęto jeszcze aresztowań. Niemniej termin zawsze przekładano. Kiedy kierownictwem wciąż targały wątpliwości, doły spiskowe czekały z niecierpliwością na polecenia. Sam Wysocki pisał w swych relacjach o rozbieżnościach do jakich dochodziło w związku, który podzielił się na stronnictwo tzw. „zapaleńców”, którzy nawoływali do szybkiego wystąpienia i stronnictwo umiarkowane, które wciąż miało wątpliwości jak i kiedy akcję przeprowadzić[10]. Wysocki i Zaliwski uznali w październiku, że naród nie jest jeszcze gotowy do powstania, ich postawa wywołała zwątpienie wśród młodzieży chcącej brać czynny udział w planach Związku. Im dłużej się ociągano, tym więcej dawano czasu policji tajnej na wyłapywanie i aresztowanie podejrzanych o spiskowanie. „Ogniwo za ogniwem, dobierano się do coraz ważniejszych[11]”.

We wrześniu i październiku 1830 r. Sprzysiężenie miało już szeroki zasięg – co było niestety także słabością związku, bowiem każda z grup zachowała daleko idącą autonomię. Ze względu na bezpieczeństwo nie było stałego kontaktu pomiędzy grupami – owocowało to w gruncie rzeczy brakiem jednego przywódcy i jednego planu działania. Wysocki nie ukrywał, że pragnie dać hasło do rozpoczęcia walki, przyszłość pokładał zaś w rękach „ojców narodu” – posłów. Maurycy Mochnacki żądał zaś wyłonienia rządu rewolucyjnego w związku a następnie rozpoczęcia powstania zbrojnego, domagał się by „rzucić głowę Konstantego pod stopy pierwszych kolumn moskiewskich, które by posłał [Mikołaj] dla stłumienia powstania naszego[12]”. Jako że Mochancki wszedł do związku dość późno (styczeń 1829 r.) i nie cieszył się zbyt wielkim zaufaniem toteż jego pomysł nie został przeforsowany. Józef Zaliwski był przeciwieństwem umiarkowanego Wysockiego. Nalegał by powstanie wzniecić szybko a wobec przeciwników zastosować metody terroru. Członków Sprzysiężenia zapewniał, że utrzymuje kontakty z generalicją i elitami politycznymi, które popierają ich plany i przyłączą się do powstania w odpowiedniej chwili. Nie było to niestety prawdą. „Starsi” nie sympatyzowali z tematem rewolucji. Generałowie napoleońscy mieli już dosyć boju, elity były przywiązane do swojej pozycji społecznej i majątkowej. Powstania nie miał kto poprowadzić – ani w czasie planowania, ani gdy rzeczywiście wybuchło. Wielkie nadzieje wiązano z generałem Józefem Chłopicki. Cieszył się autorytetem wśród młodzieży nie tylko ze względu na swą przeszłość. W Królestwie prowadził niezliczone boje z Wielkim Księciem Konstantym a to przysporzyło mu popularności. Widziano w nim orędownika sprawy narodowej, który śmiało przystąpi do powstania. Jak oceniał to sam Chłopicki?

Marurycy Mochnacki opisał jego rozmowę z generałem Umińskim, do której doszło w 1821 r., Już wtedy próbowano zwerbować Chłopickiego do działalności konspiracyjnej, zaklinając na miłość do ojczyzny: „Moją ojczyzną – jest namiot! Wasza ojczyzna nie sprawiłaby mi i butów[13]” – miał odpowiedzieć.

Zaś Leon Dembowski opisuje w swym pamiętniku rozmowę Adama Chłędowskiego z Józefem Chłopickim już odnośnie wybuchu powstania w Królestwie. Miał otrzymać od generała taką odpowiedź: „Nie wierzę, aby wojsko do podobnego kroku posunąć się miało, ono jest przywykłe do Wielkiego Księcia. Wojsko może zrobić burdę, ale nie powstanie. Co do mnie, nigdy od spiskowych dowództwa nie przyjmę[14]. Wypadki nocy listopadowej potwierdziły jedynie słowa generała.

Członek Sprzysiężenia, Jan Bartkowski, opisuje w swym pamiętniku spotkania młodzieży akademickiej i podchorążych. Pisze, że pod pozorem zabawy koleżeńskiej, w jego mieszkaniu Pod Złotym Orłem zbierała się garstka akademików i podchorążych. Podczas tych zebrań można było spotkać kolegów z innych kółek spiskowych. Zbierano się również w mieszkaniu Michała Szwejcera, gdzie doszło do wyjątkowo ważnego październikowego spotkania: „Podług danego zlecenia zaopatrzyliśmy się w broń sieczną lub palną i czekaliśmy dnia ruchu[15]”. Napoleon Szymański będący łącznikiem przyniósł wiadomość, iż nieznane mu są powody naczelnictwa, ale kolejny termin z 13 na 14 października odwołanym być musi. „Szaleni! Głowy potracili!”- wołał Anastazy Mazowiecki. „Już i tak szpiegi śledzą nas zewsząd, a przez te zwłoki bezustanne sprawa cała niechybnie się wyda i wyłapią nas jak myszy. Co do mnie nie myślę zginąć bezowocnie, toteż wracam natychmiast do koszar po moją dubeltówkę i spod filarów Towarzystwa Przyjaciół Nauk jeszcze tej nocy księciu w łeb strzelę[16]”.

Niezwykle istotnie było postanowienie co uczynić z Wielkim Księciem Konstantym. Związkowcy byli zgodni: należało opanować Warszawę – serce Królestwa Kongresowego, rozbroić armię rosyjską, zdobyć arsenał. Wciąż natomiast problemów nastręczał temat Cesarzewicza. Podręczniki zgodnie podają, że Księcia planowano zabić. Rzeczywiście w 1830 r. pojawiało się wiele scenariuszy dotyczących zamordowania Księcia. Stanowił on dla młodzieży symbol tyranii i ucisku. Seweryn Goszczyński w swych pamiętnikach wspomina, że myślano o zamachu na Księcia podczas jego przejazdu z Belwederu na Plac Saski. W odcinku krótkiej uliczki,  uczynić to mieli  cywilni z pomocą ochotników podchorążych. W chwili rozmowy z Wielkim Księciem wojsko polskie będące na placu, miało go otoczyć i tym samym uwięzić obecnych tam generałów moskiewskich. Goszczyński relacjonuje, jak wraz z Nabielakiem przygotowywali się do wykonania tej „misji”. Kilkukrotnie oglądali rzeczoną uliczkę, przyjmowali różne scenariusze dotyczące rozmieszczenia dorożek i tego w jakim czasie lud dowie się o zamordowaniu Księcia i będzie gotów do rewolucji. Pamiętnikarz dowiedział się, że zniecierpliwiona młodzież nie ma ochoty dłużej oglądać się na wojskowych, sama chce wymierzyć sprawiedliwość i poderwać naród do otwartego powstania przeciw zaborcy. Planowano również napaść na Księcia podczas jednej z jego przejażdżek. Zamordować, przywiązać trupa do powozu, okrytego polską chorągwią i w ten sposób przewlec go po ulicach Warszawy. Zabicie Konstantego oznaczało zamknięcie jakiejkolwiek drogi do pertraktacji z Mikołajem I. Nie byłoby już drogi odwrotu, możliwości łudzenia opinii publicznej. Piotr Wysocki w swym pamiętniku zapewnia jednak, że celem było jedynie „zabezpieczenie” (aresztowanie) carskiego brata. Po rozmowie Wysockiego z Niemcewiczem na temat królobójstwa, pojawiały się coraz częściej pytania o żołnierski honor, o moralność. Belwederskie zadanie podporucznik powierzył „cywilom”. Pokazał tym samym swój brak zdecydowania i zainteresowania jego realizacją.

Jeżeli wierzyć Henrykowi Golejewskiemu, Wysocki miał później wielokrotnie powtarzać, że rozkazu zabicia Cesarzewicza nie dał i zawsze uważał tego typu czyn za obrzydliwy mord polityczny. Usprawiedliwić można by go było jedynie korzyścią dla społeczeństwa, które się w ten sposób broni.  Wysocki dodawał, że Wielki Książę nie był uposażony tak wysokimi zdolnościami męża stanu czy wodza aby jego brak silnie dał się odczuć Moskwie[17].

We wrześniu a nawet jeszcze w październiku w Belwederze nie wiedziano o istnieniu organizacji tajnych w wojsku i wśród cywilów. Jednakże z nastrojów ludności Warszawy wnioskowano, że może dojść do rozruchów[18]. W szynkach czy piwiarniach wciąż rozprawiano o mającej nadejść rewolucji. Krzysztof Niezabytowski twierdzi że: „ci co wtenczas bywali po towarzystwach, utrzymują, iż atmosfera rewolucji panowała wszędzie, po całej Warszawie, iż o tym gadali publicznie wszyscy, iż każden się spodziewał tego. Jeden Wielki Książę nie wierzył w powstanie, on jeden wszelkie odpychał ostrzeżenia, zaufany w siebie i w swoje wojsko, żołnierzy i szpiegów [19]”. „Nie w samych eleganckich salonach, nie w wojskowych koszarach lub podziemnych lochach – pałał duch rewolucyjny, pałał patriotyzm; na bruku nawet, w ubogim wyrobnika przytułku, tam doszedł także głos powstania[20]”.

Dostojnicy warszawscy otrzymywali listy z pogróżkami, w mieszkaniach urzędników podatkowych wybijano szyby. Na Belwederze zawisła kartka z ogłoszeniem „wkrótce do wynajęcia”. Demonstracje nie robiły na Wielkim Księciu wrażenia, jeżeli otrzymywał listy bez podpisu uważał je jedynie za szkodliwe dla Królestwa. Mimo to, Konstanty postanowił przygotować wojsko w razie niepokojów. Od września oddziały, które pełniły służbę garnizonową otrzymały po 10 ostrych nabojów na szeregowca[21]. Znacznie częściej niż kiedyś odbywały się alarmy próbne i to zarówno w jednostkach polskich jak i rosyjskich. W mieście zaczęły krążyć patrole kawaleryjskie a w każdym pułku znajdował się szwadron bądź kompania w gotowości bojowej. Wyznaczono także miejsca zbiórki dla wszystkich jednostek, które wówczas stacjonowały w Warszawie. Cesarzewicz oddziałom rosyjskim wydał rozkaz by w razie zamieszek kierowały się na Plac Broni i tam oczekiwały dalszych dyspozycji. Pozwolił na użycie broni jedynie do obrony własnej, już wtedy planował, że do tłumienia jakichkolwiek rozruchów zostaną przeznaczone jednostki polskie. Generałowie Potocki, Trembicki, Krasiński zapewniali, że oddziały polskie nie dopuszczą do rozprzestrzenienia się ewentualnego buntu a w ciągu kilku godzin będą go w stanie zdławić. Policja była na tropie spisku. „Tymczasem zapał młodzieży objawiał się w nieroztropnych, ale dość naturalnych wybuchach nienawiści narodowej przeciw Moskalom a nawet i Niemcom przebywającym w Warszawie, których czubiono, kiedykolwiek okazja się nastręczyła[22]”. Zachowywano się także wyzywająco wobec władz uniwersyteckich i policji. Studenci śpiewali pieśni patriotyczne, w mieście pokazywali się w narodowych strojach, przypinali odznaki z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. We wrześniu 1830 r. niejaki Janiszewski pobił kijem znienawidzonego prezydenta miasta, Karola Woydę – odtąd młodzież lubiła chodzić z dębowymi kijami pod pachą, nazywając je szyderczo „wojdówkami”.

Mikołaj Nowosilcow próbował sprawę dochodzeń i aresztowań wziąć w swoje ręce. Obwiniał „starszyznę” popierającą młodzieńcze pomysły, mając na myśli głównie Lelewela czy Ostrowskiego. Nowosilcowa Cesarzewicz nie trawił, wiedział, że oczernia jego i Polaków przed carem więc tych raportów również do wiadomości przyjmować nie chciał.

Dnia 10 listopada 1830 r. student drugiego roku medycyny Uniwersytetu Warszawskiego, doniósł Mateuszowi Lubowidzkiemu, że na uczelni istnieje tajna organizacja do której należą studenci, oficerowie i podoficerowie wojska polskiego. Rychło nastąpiły aresztowania. Rozpoczęło się śledztwo, do którego Nowosilcow powołał specjalną komisję uniwersytecką. Przeciwnikami ostrego rozprawienia się ze sprzysiężonymi byli książę Adam Jerzy Czartoryski i pułkownik Sass. Przekonywali Konstantego aby postępował ostrożnie bowiem ich zdaniem ta grupka nie stanowiła poważnej siły. Prawdą jest, że obawiali się powstania i starali się studzić wszelki zapał. Julian Ursyn Niemcewicz (również będący dla młodzieży wzorem) pisał na początku listopada do Czartoryskiego: „Jesteśmy tutaj smutni i niespokojni: 20 niedojrzałych studentów i podoficerów, utworzyło szalony prawdziwie spisek, zgładzić albo przynajmniej schwytać Wielkiego Księcia. Nie mogło się to pomieścić, jak w głowach nie mających żadnego zastanowienia na skutki. (…) W. Książę nie chce wierzyć, by młodzież sama to dzieło zbrodnicze uknowała, chce dojść koniecznie czy i kto z dojrzalszych i znaczniejszych nie wchodził w to, ale na próżno; któż by rozsądny chciał takim zamachem wystawiać na sztych nawet o to wątłe istnienie nasze?[23]”

Cesarzewicz Konstanty już wtedy zarzekał się: „To jest sprawa wyłącznie polska, dla- tego żaden Rosjanin mieszać się do niej nie będzie. Gadają na Nowosilcowa, że on wskrzesza bunty, lecz nie było go dziś tutaj i kazałem mu wyjechać i nie wracać póki się to wszystko nie skończy[24]”. Książę począł poruszać się po mieście bez eskorty. Wartę w swoim pałacu ograniczył jedynie do 3 weteranów wojskowych uzbrojonych w szable. Zniósł także stan alarmowy w jednostkach rosyjskich. W pamiętniku Henryka Golejewskiego zapisana jest rozmowa Wielkiego Księcia z ministrem Nesselrode odnośnie „zabezpieczenia” Belwederu i osoby Księcia. Był ponoć wielce zdziwiony, że przy pałacu nie było żadnej warty, jedynie dwóch inwalidów. Miał wtedy rzec do Cesarzewicza: „Pozwoli Wasza Cesarzewiczowska Mość zrobić uwagę, że nie widzę żadnej straży przy pałacu, a wątpię, aby bez nogi i bez ręki inwalid był w danym razie skuteczną obroną!”. Konstanty miał odpowiedzieć: „To nie Petersburg, ale Warszawa. Mnie tu strzeże honor i sumienie Polaków, tu nie ma Orłowych i Bariatyńskich ani Zdunowych i Paninów[25]”. Zdaniem Golejewskiego było to dowodem, że jakkolwiek na początku Konstanty był wrogi Królestwu, może i samym Polakom to z czasem ich charakter narodowy uszanował, a nawet podziwiał.

Nie bez racji pozostaje Wacław Tokarz twierdząc, że główną przyczyną wyboru 29 listopada była świadomość, że policja Wielkiego Księcia Konstantego wpadła na trop  spiskowców. Po złożeniu Mikołajowi I raportu, Cesarzewicz otrzymał od brata carte blanche – winnych pod sąd, wyroki bez oglądania się na konstytucję[26].

Związek musiał szybko działać i zmobilizować wojskowych. Wysocki zorganizował spotkanie 21 listopada w bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Spodziewano się tam Joachima Lelewela, który był dla „młodych” człowiekiem zaufanym o niekwestionowanym autorytecie. Pierwszy zabrał głos Wysocki: „Rozbiega się w narodzie wieść jakoby wojsko polskie miało szczerze uznawać zasady obecnego rządu, jakoby nierozerwalnym węzłem połączone z Cesarzewiczem, poklaskiwało bezprawiom nikczemnych służalców i szpiegów, którzy go otaczają, jakoby w rozdziale niechęci zostając z narodem, służyło tylko do jego ucisku i niewoli. Przeto w imieniu obwinionego i tym ciężkim zarzutem obłożonego wojska, oświadczam tobie czcigodny mężu, iż przysięgliśmy wierność królowi, który przysiągł wierność narodowi. Że zaś ta wiara złamaną została przez króla, więc i nas to uwalnia od przysięgi[27] Lelewel odparł : „Naród podziela uczucia wojska. Tym samym duchem co wy, tchną wszyscy dobrzy Polacy. Choć tyle związków wojskowych ścigał los przeciwny, nie wątpię o pomyślnym skutku waszych usiłowań, jeżeli całe wojsko macie za sobą. Czterdzieści tysięcy zbrojnych ludzi, mających jedną chęć, jedno  życzenie naród pociągną za sobą[28]”. Problemem jednak było to, iż Sprzysiężenie nie miało całego wojska za sobą, nie miało wciąż przywódcy, nie miało planu „co po powstaniu”.

Udało się natomiast doprecyzować punkty, które zakładały : zapewnić bezpieczeństwo osoby cesarzewicza, zmusić jazdę rosyjską do złożenia broni, opanować arsenał i oręż rozdać ludowi, rozbroić pułk gwardii Wołyńskiej i pułk litewski[29]. Termin powstania wyznaczono na 28 listopada, przekładając później na 29, jako że w tym dniu służbę garnizonową w mieście odbywało wojsko polskie.

“…dzień 29 listopada był chmurny i zimny. W mieście głucha cichość, smutno i posępnie, jakby przeczuwano tę burzę, która tyle krwi i łez kosztować miała…[30]

 


[1] R. Bielecki, Belwederczycy i podchorążowie, Warszawa 1989, s. 47.

[2] A. Barszczewska – Krupa, Generacja powstańcza 1830-1831. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku, Łódź 1985, s. 67.

[3] W. Bortnowski, Kilka uwag o sprzysiężeniu Wysockiego, Łódź 1959, s. 136.

[4] K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1971.

[5] W. Zajewski, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998, s. 29.

[6] J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, Kraków 1967, s. 16.

[7] Tamże, s. 48.

[8] W. Bortnowski, Walka o cele powstania listopadowego, Łódź 1960, s. 41.

[9] T. Łepkowski, Warszawa w Powstaniu Listopadowym, Warszawa 1965, s. 59.

[10] W.Zajewski, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830 – 1831, Gdańsk 1967, s. 40.

[11]  S. Goszczyński, Noc Belwederska, Warszawa 1915, s. 22.

[12] W. Zajewski, Powstanie…, s. 46.

[13] M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t.1, Warszawa 1984, s. 326.

[14] L. Dembowski, Moje wspomnienia, t.2, Petersburg 1898, s. 19.

[15] Tamże, s. 19-20.

[16] J. Bartkowski, dz. cyt., s.21.

[17] A. Barszczewska – Krupa, dz. cyt., s. 141.

[18] W. Bortnowski, Łuna nad Solcem 1830. Blaski i cienie nocy listopadowej, Warszawa 1982, s. 144.

[19] K.J.A. Niezabytowski, Pamiętniki moje. Warszawa. Period rewolucyjny, Warszawa 1991, s. 46.

[20] Tamże, s. 47.

[21] W. Bortnowski, Związek Piotra Wysockiego 1828-1830, Warszawa 1961, s. 167.

[22] J. Bartkowski, dz. cyt., s. 14.

[23] W. Bortnowski, Wielki Książę Konstanty podczas powstania listopadowego, Warszawa 1965 s.206.

[24] Tamże.

[25] H. Golejewski, Pamiętnik, t.1, Kraków 1971. s. 208.

[26] J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Powstanie listopadowe 1830 -1831. Geneza – uwarunkowania – bilans – porównania, Wrocław 1983, s. 14.

[27] Pamiętnik Piotra Wysockiego, pod. red. D. Grasiewicz, Warszawa 2006, s. 32.

[28] Tamże, s. 33.

[29] Tamże, s. 34.

[30] Artur Nadolski, Z szablą na Moskala. Barbara Czarnowska (1810-1891) – żołnierz Powstania Listopadowego, Warszawa 2011, s. 37.

Komentarze

komentarze